Master oficial en UE-China cultura y economía

Official master course of EU-China culture & economy

Matrícula

Taxes de Matrícula (curs 2024-2025)

I. Per a estudiants extracomunitaris:
La matrícula del MÀSTER per al curs 2024-2025 és: €9.180.-euros (€153 X 60 ECTS) amb totes les despeses incloses (taxes, gestió d'expedient, assegurança escolar, etc.).
Reserva de plaça un cop pre-admès/a: €2.000.-, a descomptar de la matrícula.

II. Per a estudiants comunitaris (UE):
La matrícula del MÀSTER per al curs 2024-2025 és: €5.460.-euros (€91 X 60 ECTS) amb totes les despeses incloses (taxes, gestió d'expedient, assegurança escolar, etc.).
Reserva de plaça un cop pre-admès/a: €2.000.-, a descomptar de la matrícula.

Comprèn a aquells estudiants que posseeixen la nacionalitat espanyola i/o comunitària en el moment de la matrícula.

III. Deduccions al preu de la matrícula:
Becaris del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports (MECD). Descompte del 100% del preu públic dels crèdits matriculats.
Família Nombrosa (no inclou família monoparental): Descompte del 50% del preu públic dels crèdits matriculats.
Discapacitat: Descompte del 100% del preu públic dels crèdits matriculats, només a partir d'un 33% de discapacitat.
*Recorda que aquestes deduccions només afecten la part pública del preu del màster.

IV. Anul·lació de la reserva de plaça i matrícula
Només es retornarà íntegrament l'import de la reserva de plaça, en el cas d'anul·lació del programa de Màster, o bé, quan l'estudiant no sigui admès/a per error de l'administració, imputable al Centre. També en el cas que el visat d'estudiant hagi estat rebutjat per l'ambaixada d'Espanya.
Com a norma general, les anul·lacions de matrícula només es concediran si es sol·liciten dins dels 30 dies següents a la formalització de la mateixa, i sempre que la persona interessada al·legui motius o causes personals justificades que no li permetin el seguiment normal del curs. En aquest cas, es descomptarà de l'import total de la matrícula un 35% en concepte de despeses d'administració i serveis.

V.Complements de formació

Els estudiants amb titulació d'accés en l'àmbit de Ciències Socials (Economia, Administració d'Empreses, Ciència Política, Gestió Pública) i d'Estudis d'Àsia Oriental i Estudis Hispànics, així com els estudiants amb titulació d'accés de Turisme i Direcció Hotelera no necessiten complements de formació.

Els estudiants amb titulació de Traducció i Interpretació, Filologia Espanyola, Història Moderna i Contemporània hauran de cursar un mínim de 6 ECTS i un màxim de 12 ECTS d' entre les assignatures relacionades a continuació:

Introducció a l’Economia- 6 ECTS

Economia de l'Empresa- 6 ECTS

Economia Internacional- 6 ECTS

Empresa i Mercats Nacionals i Internacionals de l'Àsia Oriental- 6 ECTS

Relacions Internacionals de l'Àsia Oriental- 6 ECTS

Guia per estudiants internacionals