Master Oficial en UE-China Cultura y Economía

Official master course of EU-China culture & economy

04 MATRICULA

Taxes de Matrícula
(curs 2018-2019)

I. Per a estudiants extracomunitaris:
La matrícula del MÀSTER per al curs 2018-2019 és: €8.040.-euros (€134.- X 60 ECTS) amb totes les despeses incloses (taxes, gestió d'expedient, assegurança escolar, etc.).
Reserva de plaça un cop pre-admès/a: €2.000.-, a descomptar de la matrícula.

II. Per a estudiants comunitaris (UE):
La matrícula del MÀSTER per al curs 2018-2019 és: €4.800.-euros (€80.- X 60 ECTS) amb totes les despeses incloses (taxes, gestió d'expedient, assegurança escolar, etc.).
Reserva de plaça un cop pre-admès/a: €1.000.-, a descomptar de la matrícula.

Comprèn a aquells estudiants que posseeixen la nacionalitat espanyola i/o comunitària en el moment de la matrícula.

III. Deduccions al preu de la matrícula:
Becaris del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports (MECD). Descompte del 100% del preu públic dels crèdits matriculats.
Família Nombrosa (no inclou família monoparental): Descompte del 50% del preu públic dels crèdits matriculats.
Discapacitat: Descompte del 100% del preu públic dels crèdits matriculats, només a partir d'un 33% de discapacitat.
*Recorda que aquestes deduccions només afecten la part pública del preu del màster.

IV. Anul·lació de la reserva de plaça i matrícula
Només es retornarà íntegrament l'import de la reserva de plaça, en el cas d'anul·lació del programa de Màster, o bé, quan l'estudiant no sigui admès/a per error de l'administració, imputable al Centre. També en el cas que el visat d'estudiant hagi estat rebutjat per l'ambaixada d'Espanya.
Com a norma general, les anul·lacions de matrícula només es concediran si es sol·liciten dins dels 30 dies següents a la formalització de la mateixa, i sempre que la persona interessada al·legui motius o causes personals justificades que no li permetin el seguiment normal del curs. En aquest cas, es descomptarà de l'import total de la matrícula un 35% en concepte de despeses d'administració i serveis.

Guia per estudiants internacionals
UAB
Escola Universitaria de Turisme i Direcció Hotelera
巴塞罗那自治大学旅游酒店管理学院
巴塞罗那自治大学东亚研究中心
巴塞罗那自治大学翻译学院